Osnovni nivo
 

Osnovni nivo

Osnovni nivo

€0

O kursu

OSNOVNI NIVO  Su Jok terapije        ukupno:    40 časova

 

Ciklus 1. Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima  

 (2 dana po 6 časova )  12 časova

 

U ovom ciklusu predstavljaju se standardni korespondentni  sistemi, opšti principi, projekcije ljudskog tela, njegovih organa i sistema na šake i stopala. Pored toga u ovom ciklusu se razvijaju praktične sposobnosti u dijagnostikovanju i tretmanu poremećenih stanja  preko korespondentnih sistema.

Razmatraju se pristupi lečenju i prevetivi bolesti sa korišćenjem različitih sistema korespondencije

Upoznavanje sa instrumentima Su Đok terapije

 

Ciklus 2. Terapija u skladu sa tokom energije. Meridijanska Su Đok terapija

( 2 dana po 6 časova)   12 časova

 

U ovom ciklusu se izučava energetski sistem tela, manifestacije poremećaja toka energije u  meridijanima i metode njihove korekcije.

Su Đok terapije je objektivni metod lečenja, usmeren na regulaciju količine energije koja protiče.

Slušaoci će steći predstave o energetskom sistemu tela sa pozicije Šest energija, o topografiji meridijana tela i njihovoj povezanosti sa šupljim i parehimatoznim (punim, solidnim) organima, metode dijagnositkovanja stanja ekscesivnosti (viška, suvišnosti) i deficitarnosti (manjka, dedovoljnosti ) energije u meridijanima.

Velika paznja se posvećuje ovladavanju veštinama muskularne, regionalne siptomske dijagnostike

Izučava se tehnika dijagnostike i lečenja uz korišćenje magnetnih svojstava prstiju

 

Cikus III  blok. 1: Ciklis 3. Su Jok Ki terapija  3 dana

(privi dan 4 časa i 2 dana po 6 čaova)  16 časova

 

Kurs daje podrobnu predstavu o zonskoj Su Jok terapiji – poslednjem pravcu terapije, koje je stvorio professor Park Jae Woo. Razmatraju se pitanja Troizvornosnih principa organizacije objedinjenog energetskog sistema ljudskog tela, struktrua i potencijal njegove Neutro – komponente  – zonske  (spiralne ) energestke mreze.

 

Proradjuje se algoritmi sprovodjenja vertikalne, horizontalne, spiralne I lokalne metode Su Đok Ki terapije u sistemu korespondencije na šakama i stopalima

Praktično se demonstrira efikasnost primene magneta, fragmenata biljaka biljaka, zice i drugih dostupnih materijala za lečenje poremećaja u različitim delovima energetskog Sistema. Prezentuju se veštine Su Đok Ki terapije pomoću prstiju

 

Na kursu se razmatra pojam fundametnalnog značaja teorije Troizvornosti. Daje se predstava o mnogobrojnim sistemina korepondencije sa telom, njihova klasifikacija I specifične terapijske osobine.

Slušaoci imaju mogućnost da savladaju praktične veštine dijagnostike I lečenja bolesti u Troizvornosnim sitemima korepsondencije sa telom.

 

Posle odslušanog seminara dobija se Medjunarodni sertifikat Su Jok terapje (ISA)

 

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Therpay Center

Marija Bralović,   predsednik Balkan Su Jok Association

Raspored 2018.

Zakonska regulativa

Etički kodeks

Therapy Centar

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

Total numbers of students in course