Raspored predavanja

Po programu (ISA) Su Jok terapiju mogu da izučavaju sva zainteresovana lica kako medicinski obrazovani tako i lica koja nemaju  medicinsko obrazovanje na sva tri nivoa (Osnovni, Srednji I Viši )

 

Tema, Naziv Datum Br.

čas

Predavač br.čas.

Osn.nivo

Mesto
           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener).

23.24.25 I 26

Januar 2029

 

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24  

 

 

Beograd

 

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener).

 

07.08. I 09 februar

Februar 2020

(petak/nedelja)

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24 Zagreb
           
Srednji nivo

Napredni seminar 6Ki    

 I nivo, IV  ciklus I V ciklus

 

13.14.15 I 16 februar

27.28.29 febrara I 01 mart

8 dana

  Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Beograd
 

Besplatno predavanje

Su Jok terapje

u trajanju od 4 časa

06. mart 2019 (petak)

 

07.mart 2019

(Subota)

4  

 

Licencirani predavač

Prof.Vera Đorđević

 

Bg

 

MZ.”Prva voj.brig”NS

Beograd

 

 

Novi Sad

 

     
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom energ)

 

12.13.14 I 15

Mart 2020

 

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

24 Beograd
   
ISA Kongres Su Jok-a u Moskvi, povodom deseto godisnjice smrti prf.Parka Jae Woo-a 23 do 26 mart 2020

 

24 Uskoro puna informacija Moskva
   
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

9. 10. 11 I 12

April 2020

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

Novi Sad
           
 Osnovni nivo

III ciklus

Zonska Su Jok Ki terapije

8.9.i 10 maj

2020

(petak/nedelja)

16 Licencirani predavac

Ovaj ciklus pripada onovnom nivou

16 Nakand.
           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

21.22.23 I 24

Maj 2020

24 Licencirani predavac

Ovaj ciklus pripada onovnom nivou

24 Beograd
           
Osnovni seminar Su Jok terapije Naknadno, Jul 24     Čačak
Osnovni seminar Su Jok terapije naknadno Avgust 24     Čačak
 

Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

 

17.18.19 I 20

Septembar 2020

   

Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

   

Beograd

           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

05.06.07 I 08

Novembar 2020

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Beograd
           
Osnovni nivo

Osnovni seminar, ciklus 1 I 2

Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima, i

Meridijanska Su Đok terapija (terapija u skladu sa tokom ener)

19.20.21 I 22

Novembar 2020

24 Licencirani predavač

Prof. Vera Đorđević

 

  Novi Sad
           
Srednji nivo

Napredni seminar 6Ki    

 II nivo, emocionalni nivo nivo razloga I pratična primena

Oktobar

naknadno

50 Predavač iz Moskve   naknadno
           
Sajam Mystik I Osnovni seminar Su Jok terapije Decembar

naknadno

24     Zagreb
           
Besplatno predavanje

Su Jok terapje

u trajanju od 4 časa

  4     Zagreb
Visi nivo naknadno        
Osam izvornosti I dijamantski energetski system

Ciklus VIII

naknadno

 

 

24

 

Predavač iz Moskve

   

Beograd

Troizvornosna akupunktura

Ciklus IX

 

 

naknadno

 

24

 

Predavač iz Moskve

   

Beograd

Terapija bez igala

X ciklus

Twist terapije, XI ciklus

 

naknadno

 

22

 

Predavač iz Moskve

 

70

 

Beograd

 PROGRAM JE PODLOŽAN  PROMENAMA I MOLIM VAS DA NAS KONTAKTIRATE UNAPRED

OSNOVNI NIVO SU JOK TERAPIJE ( 40 časova)

Ovaj kurs se preporučuje svakome ko zeli da započne sa izučavanjem Su Đok terapije. Stečene veštine slušaoci  mogu uspešno da primenjuju za pruzanje pomoći sebi i bliznjima.

Osnovni nivo je uslov za nastavak obrazovanja na Srednjem Su Jok nivou.

SREDNJI NIVO SU JOK  TERAPIJE (100 časova)

Ovaj kurs predstavlja nastavak edukacije Teorije 6Ki Su Jok terapije, I omogućuju dublje razumevanje uticaja energije na stanje zdravlja čoveka kao I načine njegovog korigovanja.

VIŠI NIVO SU JOK TERAPIJE  (70 časova )

Ovaj kurs se preporučuje svima  koji zele da nastave da  se profesionalno bave Su Jok terapijom, a ispunjavaju uslove po Zakonu M.Zdravlja R.Srbije, takodje i svima koji zele da napreduju u edukaciji i dobiju Kvalifikaciju.

Posle svakog odslušanog  seminara dobija se odgovarajući

Medjunarodni ( ISA ) sertifikat Su Jok Terapije

Posle odslušanog ukupnog fonda časova (210), doktor medicine moze da podnese zahtev za dobijanje Licence za rad Komisiji za Tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije. Podnosilac zahteva koji ispunjava uslove, u okviru svojih kompetencija, moze da postavlja energetsku dijagnozu I sprovodi terapiju.

Polaznici, koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u formi tretmana u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad  nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Rukovodilac realizacije programa

Marija Bralović, predsednik Balkan Su Jok Association

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Therpay Center

Marija Bralović,   predsednik Balkan Su Jok Association

Dr Minchul Park, globalni predsednik Medjunarodne Su Jok Association (ISA)

Doktori sa Su Jok Akademije iz Moskve po pozivu

Supervizija: Prof. Vera Djordjević,  Medjunarodni licencirani predavač Su Jok terapije, sa trajnim ovlašćenjem, za nadzor u regiji Balkana i zemljama članicama EURO-TCM, kod uspostavljanje kontakata sa zvaničnicima u cilju  legalizacije obrazovnog sistema Su Jok terapije i ostalih patentiranih metoda prof. Park Jae Woo-a, u regiji ovlašćenja.

 NADZORNU FUNKCIJU OBAVLJA REGIONALNI OVLAŠĆENI ADMINISTRATOR I ISA (Interantional Su Jok Association)