Srednji nivo

Srednji nivo

SREDNJI NIVO  I  i  II    Su Jok terapije – Ukupno:    100 časova

 

Ovaj kurs predstavlja nastavak edukacije Teorije 6Ki Su Jok terapije, i omogućuju dublje razumevanje uticaja energije na stanje zdravlja čoveka kao i načine njegovog korigovanja.

NIVO I

Kurs IV. Teorija Šest energija.

Lečenje po osnovnim energijama .(I blok IV ciklus 25 časova)

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki

Daje se predstava o nivou osnovnih energija – objedinjenih i individualnih. Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja po objedinjenoj dominantnoj energiji, opšta karakterisika tipova ljudi po spoljašnjem izgledu i psihoemocionalnom stanju (čovek Vetra, Toplote, Vreline, Vlage, Suvoće i Hladnoće)

Razmatra se model unutrašnje čakre i principi njene energetske razmene sa okolinom, projekcije čakri na šaci, a takodje topografija tačaka Šest Ki biol – čakri šake i prstiju

Proučava se meridijanski sistem tela, topografija osnovnih tačaka Šest Ki na biol – meridijanima, pravac spiralnih tokova koji protiču kroz osnovne tačke Šest Ki

Proučavaju se simetrične osovinske energetske šestoelementne konstitucije, njihove manifestacije kod zdravog i bolesnog čoveka.

Puno vremena se posvećuje analizi kliničkih zadataka odredjivanja simetričnih konstitucija kako objedinjenih, tako i individualnih energija, i lečenju na biol – čakrama i biol – meridijanima uz uzimanje u obzir konstitucije pacijenta

Posvećuje se velika paznja osobenostima lečenja na nivou svesti, Duhu lekara i pacijenta, Neutro stanju lekara, a takodje pravilima sprovodjenja lečenja po Šest Ki (trajanje tretmana, dubina uvodjenja igle, vreme, ritmičnost, itd)

 

Kurs V. Energetska struktura. Lečenje po granskim i suggranskim energijama

(4 dana po 6 časova ukupno 25 časa)

 Kurs je posvećen proučavanju granskih i subgranskih energija i njihovom manifestovanju u normalnom stanju i kod patologije. Razmatra se pitanje više nivoa kod konstitucije, prezentuju se pristupi odredjivanju energetskih struktura i substruktura i lečenju na tim nivoima u cilju harmonizacije kvaliteta energija koje protiču

Priča se o stadijumima bolesti sa gledišta Šest Ki, o pravilima korišćenja osvinskih tačaka Šest Ki biol- meridijana i biol –čakri za korigovanje disbalansa granskih i subgranskih energija

Na kursu se prezentuje pojam prostornih energija čovečijeg tela, slušaoci se obučavaju veštinama obavljanja regionalne dijagnostike tela, dijagnostike po licu (dve varijante ), a takodje primene dijagnostke prema godišnjim dobima i prema uzrasu, radi utvrdjivanja disbalansa granskih energija.

Radi se uporedna alaniza petolelementnih i šestoelementnih energetskih konstitucija. Proučavaju se ukrštene osovinske šestoelementne konstitucije. Uvezbava se lečenje na čakrama i na meridijanima akutnih i hroničnih bolesti koje su prouzrokovane poremećajem energija na raznim nivoima

 

NIVO II

Kurs VI. Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena (4 d. po 6 čas. ukupno 26 č.)

 Na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim I mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka I tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne I mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama).

Daje se celovita predstava o energetskoj konstituciji čoveka, povezanosti emocionalnih I mentalnih konstitucija sa konstitucijama Šest Ki.

Posebno se akcentiraju metode dijagnostike I lečenja najrasprostranjenijih emociionalnih I mentalnih poremećaja: gojaznosti, pušenju duvana, alhoholizu, graničnih psihičkih poremećaja I dr

Posvećuje se paznja Neutro – stanju terapeuta za vreme obavljanja  lečenja I načinima postizanja istog.

Poseban deo je posvećen energijma vremena koje imaju uticaja na zdravlje čoveka. Proučavaju se osnove Istočnjačkog kalendara, bioritmologije I hronopunkture. Razmatraju se principi dijagnostike I lečenja polazeći od energija vremena (lečenje po “otvorenoj”tački, Mjong-hronopunktura).

 

Kurs VII. Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki  (4 d. po 6 čas. uk 24 č

Na kursu  se izučava praktični aspekti dijagnostike Šest Ki. Razmatranje psihoterapeutske metode polozja 6Ki

Seminar će razmatrati suptilnosti I algoritam za odredjivanje trajnog energetskog ustrojstva energije koje je izazvala bolest.

Svaka od Šest energija u svim njegovim manifestacijama, na svim nivoima, kako u normalnom stanju tako i u patologiji, detaljno se razmatra.

Razlike izmedju konkretne I opšte manifestacije Šest energija. Analiza kliničkih slučajeva

 

Posle odslušanog seminara dobija se Medjunarodni sertifikat Su Jok terapje (ISA)

 

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Therpay Center

Marija Bralović,   predsednik Balkan Su Jok Association

Doktori po pozivu  Su Jok Akademije Moskva

Predavači

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC