BSJA

Izvod iz statuta BSJA

U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS» br.51/09), Skupština Udruženja građana „BALKAN SU JOK ASSOCIATION“ održana dana 19.04.2011. godine u Stančićima usvojila je nov

STATUT

Udruženja građana „BALKAN SU JOK ASSOCIATION“

Član 1.

Udruženje građana „BALKAN SU JOK ASSOCIATION“ ( U daljem tekstu Udruženje),osnovano je kao dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija čiji je motiv razvijanje svesti i upoznavanje sa mogućnostima Su Đok terapije , a sve u cilju unapređenja zdravlja ljudi na, pre svega, ekološki način.

 

Pored osnovnog cilja, udruženje će takođe davati doprinos:
– promociji tehnika emocionalne slobode koje imaju cilj prevazilaženje emocionalnih blokada, strahova i stresa,
– promociji disciplina koje imaju za svoju osnovu tvist pokrete (pokrete uvrtanja), osmeh meditaciju, osmeh jogu i troizvornosni osmeh taiji.
– Promociji disciplina koje podstiču pozitivno oblikovanje mišljenja;
– Promociji ONNURI terapije. ONNURI terapija potiče iz Koreje i obuhvata sve oblike alternativnih pristupa unapređenja zdravlja.Osnovni cilj Udruženja je edukacija što većeg broja ljudi da kroz različite vidove alternativne terapije u vidu samopomoći i pomoći bližnjima unaprede zdravlje.

Član 2.

OBLAST OSTVARIVANjA CILjEVA

 

Udruženje deluje o oblasti afirmacije alternativnih pristupa unapređenja zdravlja ljudi.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje propagira alternativne oblike unapređenja zdravlja i podizanja kvaliteta života ljudi, kroz upoznavanje tj. edukaciju u oblasti alternativnih pristupa isključivo za članove Udruženja, te u tom smislu naročito:

 

1. pribavlja odgovarajuću licencu nadležnih institucija kojom bi Udruženje dobilo pravo propisivanja standarda potrebnih za bavljenje Su Đok terapijom, notifikacije tj. Vođenje Registra Su Đok terapeuta koji su prošli odgovarajuću edukaciju u BALKAN SU JOK THERAPY CENTRU, a koji je uredno registrovan kod organa nadležnog za vođenje Registra privredenih subjekata, čija je osnovna delatnost obrazovanje iz oblasti Su Đok terapije;
2. U tom smislu, Udruženje bi se zalagalo za davanje sugestija tj. pozitivnog mišljenja Udruženja o podnosiocu Zahteva za dobijanje Odobrenja za bavljenje praksom Su Đok terapije, organu nadležnom za davanje Odobrenja za bavljenje praksom , kao jednog od potrebnih uslova za dobijanje istog,a u cilju zaštite pojedinaca, zajednice kao i edukovanih Su Đok terapeuta;
3. posreduje za Su Đok terapeute upisane u Registar koji ono vodi, pri osiguranju terapeuta kog osiguravajućih društava, u smislu pružanja pomoći svojim članovima;
4. zalaže se za uvođenje odgovarajućih propisa koji bi regulisali oblast alternativnog pristupa unapređenju zdravlja, u cilju zakonskog uređenja statusa alternativnih terapeuta;
5. istupa u javnosti u cilju potpunijeg informisanja što šireg kruga ljudi o idejama, načinima i mogućnostima individualnog unapređenja zdaravlja i poboljšanja kvaliteta života;
6. podstiče i organizuje saradnju oficijalne i alternativne medicine , te u tom smislu organizuje seminare, skupove, predavanja, simpozijume, sajmove i druge oblike javnog prezentovanja svojih ciljeva i zadataka, u skladu sa zakonom, učestvuje na drugim takvim skupovima, a u cilju edukacije u oblasti zdravog načina života;
7. Organizuje samo ili u saradnji sa drugim Udruženjima sličnih ciljeva domaće i međunarodne konferencije, javne tribine, okrugle stolove u oblasti svog rada;
8. propagira integrativni pristup očuvanju zdravlja;
9. objavljuje knjige i druge publikacija, kao i audio i video izdanja iz delokruga rada Udruženja. Navedena delatnost biće naknadno registrovana kod nadležnog organa;
10. pruža podršku projektima svojih članova za njihovu realizaciju;
11. sarađuje sa domaćim i stranim pojedincima, univerzitetima, institutima i drugim stručnim organizacijama koji se bave pitanjima od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
12. organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama predavanja, stručne seminare iz oblasti samopomoći i pomoći bližnjima kako bi se preventivno delovalo na zdravlje, čime će se postići viši nivo zdravlja celokupne zajednice i time smanjiti potreba za korišćenjem sredstava iz fondova zdravstvene zaštite;

13. bavi se eksperimentalnim tj. istraživačkim radom u oblasti utvrđivanja
validnosti metoda alternativne terapije;

14. pribavlja odgovarajuću licencu nadležnih institucija kojom bi Udruženje dobilo pravo propisivanja standarda potrebnih za bavljenje alternativnom terapijom, notifikacije, tj. vođenje Registra alternativnih terapeuta, koji su prošli odgovarujuću edukaciju u Udruženju.
15. Udruženje može da za potrebe svojih članova organizuje klub internog karaktera na neprofitnoj osnovi, a u slučaju ukazane potrebe isti će biti naknadno registrovan kod nadležnog organa.

Član 4.

Naziv udruženja građana je: Udruženje građana „BALKAN SU JOK ASSOCIATION“.
Skraćeni naziv Udruženja je „BALKAN SU JOK ASSOCIATION“
Udruženje ima sedište u selu Stančići, opština Čačak.
Udruženje ostvaruje svoju delatnost na teritoriji Srbije.
Udruženje može da na teritoriji za koju je registrovano osniva podružnice, u skladu sa odredbama ovog Statuta.