Osnovni nivo

Osnovni nivo

OSNOVNI NIVO  Su Jok terapije        ukupno:    40 časova

Ovaj kurs se preporučuje svakome ko želi da započne sa izučavanjem Su Đok terapije. Stečene veštine slušaoci mogu uspešno da primenjuju za pružanje pomoći sebi i bližnjima. Osnovni nivo je uslov za nastavak obrazovanja na Srednjem Su Jok nivou.

 

Ciklus 1. Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima  

 (2 dana po 6 časova )  12 časova

 

U ovom ciklusu predstavljaju se standardni korespondentni  sistemi, opšti principi, projekcije ljudskog tela, njegovih organa i sistema na šake i stopala. Pored toga u ovom ciklusu se razvijaju praktične sposobnosti u dijagnostikovanju i tretmanu poremećenih stanja  preko korespondentnih sistema.

Razmatraju se pristupi lečenju i prevetivi bolesti sa korišćenjem različitih sistema korespondencije

Upoznavanje sa instrumentima Su Đok terapije

 

Ciklus 2. Terapija u skladu sa tokom energije. Meridijanska Su Đok terapija

( 2 dana po 6 časova)   12 časova

 

U ovom ciklusu se izučava energetski sistem tela, manifestacije poremećaja toka energije u  meridijanima i metode njihove korekcije.

Su Đok terapije je objektivni metod lečenja, usmeren na regulaciju količine energije koja protiče.

Slušaoci će steći predstave o energetskom sistemu tela sa pozicije Šest energija, o topografiji meridijana tela i njihovoj povezanosti sa šupljim i parehimatoznim (punim, solidnim) organima, metode dijagnositkovanja stanja ekscesivnosti (viška, suvišnosti) i deficitarnosti (manjka, dedovoljnosti ) energije u meridijanima.

Velika paznja se posvećuje ovladavanju veštinama muskularne, regionalne siptomske dijagnostike

Izučava se tehnika dijagnostike i lečenja uz korišćenje magnetnih svojstava prstiju

 

Cikus III  blok. 1: Ciklis 3. Su Jok Ki terapija  3 dana

(privi dan 4 časa i 2 dana po 6 čaova)  16 časova

 

Kurs daje podrobnu predstavu o zonskoj Su Jok terapiji – poslednjem pravcu terapije, koje je stvorio professor Park Jae Woo. Razmatraju se pitanja Troizvornosnih principa organizacije objedinjenog energetskog sistema ljudskog tela, struktrua i potencijal njegove Neutro – komponente  – zonske  (spiralne ) energestke mreze.

 

Proradjuje se algoritmi sprovodjenja vertikalne, horizontalne, spiralne I lokalne metode Su Đok Ki terapije u sistemu korespondencije na šakama i stopalima

Praktično se demonstrira efikasnost primene magneta, fragmenata biljaka biljaka, zice i drugih dostupnih materijala za lečenje poremećaja u različitim delovima energetskog Sistema. Prezentuju se veštine Su Đok Ki terapije pomoću prstiju

 

Na kursu se razmatra pojam fundametnalnog značaja teorije Troizvornosti. Daje se predstava o mnogobrojnim sistemina korepondencije sa telom, njihova klasifikacija I specifične terapijske osobine.

Slušaoci imaju mogućnost da savladaju praktične veštine dijagnostike I lečenja bolesti u Troizvornosnim sitemima korepsondencije sa telom.

 

Posle odslušanog seminara dobija se Medjunarodni sertifikat Su Jok terapje (ISA)

 

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Therpay Center

Marija Bralović,   predsednik Balkan Su Jok Association

Predavači

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC