Knjige

Palac je glava

Ova divna knjiga o načinu lečenja koji će omogućiti da se u svakom kraju sveta pomogne bolesnim sustedima da se oslobode bolova. Autor prof. Park, kreirao je nov, siguran i efikasan metod lečenja bolesti. On se danas neprekidno trudi da podeli svoje znanje sa svima i svakim. Njegov rad takodje predstavlja proboj na polju tradicionalne akupunkture. Istočna medicina je ovim postala razumljivija mnogim stručnjacija zapadne medicine.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; str. 349

Sam svoj Su Đok doktor

Ova knjiga detaljno, dostupnim i životnim jezikom opisuje i ilustruje jednostavne načine za samopomoć i pomoć bližnjima kod najrasprostranjenijih bolesti bez primene lekova. Lepota i efektivnost, jednostavnost i bezbednost metoda lečenja Su Đok, je razrađena kroz rad južnokorejskog profesora Park Džae Vua i privukla je pažnju ljudi različitih profesija sa svih strana sveta. Knjiga je dospela do širokog kruga čitalaca koji su njenom primenom došli do sopstvenog zdravlja. Ako mislite da ste vi jedinstven primer kome nema pomoći, ili mislite da ste previše stari da bi ste je izučavali, onda ova knjiga nije za vas!

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 149 str.

Su Đok semenoterapija

Su Đok terapija, koju je razradio južnokorejski profesor Park Džae Vu, nije samo način lečenja, nego i shvatanja osnovnih životnih zakona koji povezuje zapadnjačku nauku i znanja koja su od davnina prikupljale stare istočnjačke civilizacije. Velika delotvornost i jednostavnost Su Đok metodologije pomogli su da se ona za kratko vreme raširi u mnogim zemljama sveta. Su Đok semenoterapija je metod lečenja kojim svaki čovek može lako da ovlada, i u mnogim situacijama pomogne sebi i svojim bližnjima. Cilj knjige je da svim zainteresovanim, na jednostavan i svakome razumljiv način, pomogne učenje najlakšeg i savršeno bezbednog načina ukazivanja pomoći sebi i bližnjima upotrebom semenki biljaka postavljenih na korespondentne sisteme na šakama i stopalima

 

Autor: Park Džae Vu; Format A5, 139 str.

Su Jok za sve

Svaki čovek može da lako ovlada metodama Su Đok terapije i da u mnogim slučajevima pomogne sebi i svojim bliskim, ne oslanjaju ći se samo na lekara i upotrebu lekova. Priručnik je namenjen kao pomoć u učenju najednostavnih načina pružanja pomoći, po sistemima korespondencije na šakama i stopalima.

 

Autor: Park Džae Vu; Format A5; 103 str.

Su Đok terapija u hitnim situacijama

U knjizi su izložena opša pitanja ukazivanja prve pomoći i detaljno objašnjeni načini primene Su Đok terapije (metod lečenja preko tačaka na šaci i stopalu), znanje potrebno za to, koje zainteresovanima daje mogućnost ukazivanja vanredne pomoći jednostavnim i bezmedikamentoznim načinom. Na pogodan način je prikazana primena Su Đok terapije kod iznenednih pojava bolesti, nesrećnih slučajeva, akutnih trauma, a takođe su opisane tehnike izvođenja reanimacionih postupaka metodom Su Đok. Knjiga je namenjena lekarima različitih specijalnosti, medicinskim sestrama, a takođe i za široki krug čitalaca, koji žele da ovladaju efikasnim načinom ukazivanja prve medicinske pomoći.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 206 str.

Su Đok Terapija na noktima

U knjizi je detaljno opisana metoda dijagnostike i lečenje preko noktiju – Su Ðok terapija na noktima. Osvetljena su pitanja anatomije i fiziologije noktiju, navedeni istorijski podaci o dijagnostici na noktima. Opisan je novi, od strane autora razrađen, prilaz terapiji preko sistema korespondencije na noktima, date preporuke za izvođenje terapije postupcima: masažom ploča nokta, zagrejavanjem (moksom), kolorterapijom (bojom različitog porekla), magnetoterapijom (magnetima), hromoterapijom (svetlošću), semenoterapijom (semenkama). Knjiga je namenjena širokom krugu čitalaca koje interesuje mogućnost pružanja medicinske pomoći primenom jednostavnih metoda lečenja bez upotrebe medikamenata.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 87 str.

Primena teorije 6Ki u dijagnostikovanju i terapiji

Ova knjiga nastala je iz potrebe da se polaznicima višeg Su Đok seminara do sada preneta znanja iz ove oblasti, učine razumljivim čime će biti olakšana praktična primena istih. Knjiga sadrži dva dela. Prvi deo sadrži pored dijagnostičko terapijskih pristupa pri primeni korespondentnih Homo sistema, 6Ki sisteme na različitim nivoima, njihove opšte relacije i zakonitosti koje vladaju na različitim nivoima. Drugi deo obuhvata dijagnostikovanje i terapiju primenom Vremenskog 6Ki, Prostornog 6Ki, Emocionalnog energetskog nivoa i energetskog nivoa Razloga (mentalnog nivoa).

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 464 str.

Onnuri Su Đok terapija

Od svih delova ljudskog tela, šake i stopala poseduju najizraženiju strukturu sličnosti sa samim telom. Oni predstavljaju delove Homo-sistema tela, koji funkcionišu u sastavu Homo – sistema Vasione. Po zakonu Homoa – Heteroa, svi Hom –faktori koji poseduju osobine sličnosti, istovetnosti, homologije ili homogenosti, u interakciji su jedan sa drugima u cilju omogućavanja harmonije postojanja. Što je veća njihova sličnost, to je intezivnijji, češći i brži proces interakcije. Tako, šake i stopala korespondiraju sa telom i učestvuju u održavanju stabilnosti živog organizma.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 633 str.

Atlas energetskih sistema tela čoveka

Atlas pretstavlja detaljan pregled strukture i principa funkiconisanja jedinstvenog višenivoovskog energetskog sistema ljudskog tela. Autor razmatra izvor njegovog nastanka i osnovne razvojne etape njegove evolucije. U knjizi je predstavljena nova kvalifikacija elemenata energetskog sistema ljudskog tela zasnovana na univerzalnim filozofskim koncepcijama Tri izvornosti, Osam Izvornosti i Šest Energija. Knjiga je namenjena akupunkturistima, lekarima različitih struka, biolozima, filozofima, stručnjacima u oblasti alternativne medicine i studentima prirodnomatematičkih i medicinskih viših škola.

 

Autor: Park Džae Vu; Format A4 tvrdi povez; 444 str.

Onnuria aurikularna terapija Tom I (Embrionalni sistem)

Na ušnim školjkama nalaze se vrlo minijaturni sistemi slični telu, korespondentni raznim stadijumima razvoja embriona i ploda. Oni pripadaju delu Homo-sistemu tela, koji funkcioniše u sastavu Homo-sistema Univerzuma. Svaki od tih minijaturnih sistema ušnih školjki korespondira celom telu i utiče na njega nezavisno zahvaljujući uticaju sistema energetskih Homo-medjusobnih dejstava. Aurikularni Homo-sistemi mogu se koristiti za podržavanje stabilnosti i harmonizovanje stanja tela putem stimulacije tačaka ušnih školjki, koje odgovaraju oblasti u kojoj se bolest nalazi.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 318 str.

Onnuria aurikularna terapija Tom II (Sistem unutrašnjih organa)

Sve što postoji poseduje zajedničke Homo faktore koji odredjuju njihovu pripadnost zajedničkom hijerarhijskom Homo sistemu Univerzuma. Pomoću Homo sile sve što postoji nastoji da sačuva sebe u neizmenjenom obliku, a radi obezbedjenja sopstvene stabilnosti, proizvodi novo radjanje šireći slične, homologične i sebi slične oblike ili jedinice postojanja. U ljudskom telu svi njegovi delovi, organi i strukture tvorevine poseduje zajedničke Homo faktore, slične i sposobne da utiču jedni na druge, podržavajući stabilnost celog tela radi očuvanja života. Ušne školjke su deo korepsondentnog sistema glave i poseduju visoki stepen sličnosti sa svojim organima tela i funkcionišu u sastavu Homo sistema tela podržavajući zdravlje. Pomoću aurikularnih sistema korepondencije organima stičemo predstavu na kakav način svi organi medjusobno deluju, pomažući jedni drugima u cilju očuvanja života.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 333 str.

Onnuria aurikularna terapija Tom III (Energetski sistemi)

Aurikularni energetski sistemi organizovani su u saradnji sa osnim strukturama Osam izvornosti. Medju mnogim minijaturnim korespondentnim elementima energetskih sistema tela, na ušnoj školjki se nalazi sistem čakri, jezgrenih, graničnih i 12 osnovnih meridijana, ovoploćenih Osam izvornosti i šest energija. Ovi energetski sistemi su u interakciji sa energetskim sistemom celog tela i sa drugim nezavisnim energetskim sistemima svakog pojedinog dela celine podržavajući zdravlje.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 362 str.

Smile Joga

Smile Joga je novi metod preventivne brige o zdravlju i terapija za sve koji žele da postignu samosavršenstvo i put dostizanja savršenog zdravlja. Pokreti koji se izvode u Smile Jogi jednostavni su i laki. Uz osmeh mogu da ih izvode kako mladi tako i stariji, kako zdrave tako i bolesne osobe. Ova knjiga samopomoći je namenjena ne samo medicinskim radnicima već i opštoj populaciji tj. svakom koga je Smile Joga zainteresovala.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 94 str.

Spiralni energetski sistemi čoveka

Ova knjiga produžava seriju publikacija profesora Park Džae Vu-a – autora Su Đok terapije, i daje novi aspekt organizacije Neutro energetskog sistema čoveka. Knjiga prikazuje njegovo funkcionisanje i nudi načine delovanja na njega. Spiralni energetski sistem, predstavljen u ovoj knjizi, predstavlja integracioni i najrazvijeniji deo tela. Na njemu, bez kontradikcije, nalaze potvrdu i primenu kako osnovni zakon Trozvornosti, tako i teorije Šest i Osam Energija. Zato, umeće lečenja u ovom sistemu uzdiže kako lekara tako i terapeuta na viši nivo. Knjiga će zainteresovati lekare – refleksoterapeute, specijaliste terapijske fizičke kulture i svakog ko je zainteresovan za lečenje putem alternativne medicine.

Svet troizvornosti

Knjiga Đae Vu Parka »Svet Troizvornosti« je duboko filosofsko istraživanje fundamentalnih zakonitosti realnog sveta koje leže u osnovici njegovog nastanka i razvoja na putu ka savršenstvu. Detaljno opisujući karakter i namenu svemogućih sila Homo, Hetero i Neutro, autor određuje suštinu i pravac evolucije, a takođe ulogu čovečanstva u tom procesu. Razmatranje složenih pitanja koncepcije sveta u ovoj knjizi – pitanja izvora Troizvornosnih sila, Nuta, i pitanje zagonetnog nultog sveta, omogućava čitaocu novi pogled na temu života i smrti, pomažući mu da savlada strah od onostranog. Ideje autora o jedinstvenom fenomenu života, u kome večna, nedostižna igra Troizvornosnih sila stvara strog i lep poredak, potkrepljene su obimnim činjeničnim materijalom iz najrazličitijih oblasti nauke: fizike, hemije, astronomije, biologije, genetike i dr. Ovo zanimljivo štivo prezentovano je u jednostavnoj i pristupačnoj formi, proširuje vidokrug čitaoca i daje mu na poklon univerzalne ključeve za spoznaju postojećeg.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 189 str.

Troizvornosna Osmeh meditacija

U knjizi «Trоizvоrnоsnа оsmеh-mеditаciја» u sistеmаtizоvаnоm оbliku su prikаzаni tеоriјski i prаktični аspеkti mеditаtivnе prаksе nаmеnjеnе оbnоvi zdrаvljа i sticаnju psihо-еmоciоnаlnе rаvnоtеžе.  Pоеtskа fоrmа izlаgаnjа dubоkih filоsоfskih pitаnjа čini mеtоd оsmеh-mеditаciје rаzumljivim i dоstupnim zа svаkоg čоvеkа kојi tеži dа sе izbаvi оd pаtnji i dа nаđе put sаmоusаvršаvаnjа.

 

Autor: Park Džae Vu; Format B5; 361 str.

Twist terapija

Twist terapija je izvorno prirodno metod medicinskog tretmana korišćenjem pokreta i poza sa uvrtanjem, koji imaju za cilj aktiviranje meridijana spiralne Neutro energetske mreže.  Knjiga je dizajnirana za specijaliste za tretmane bez medikamenata i za najširu populaciju. Twist terapiju za poboljšanje vašeg zdravlja, treba da primenjujete uz sledeću opreznosti: