Vodič

Vodič kroz Su Jok obrazovanje

OBRAZOVANJE  (EDUKACIJA) SU ĐOK  TERPEUTA

Su Jok terapija je metod koji je namenjen svim strukturama, a kvalitet i nivo  praktikovanja se razlikuje samo po nivou obučenosti.

Osnovni moto Su Jok terapije je da „Svako ima pravo da stekne znanje i ovlada tehnikama za kontrolu sopstevenog zdravlja“, a sam metod po svojim principima dijagnostikovanja i terapije je apsolutno bezbedan i bez kontra indikacija.

 

USLOVI ZA STICANJE KVALIFIKACIONIH CERTIFIKATA

 1. Obuka Su Jok terapeuta po Programu ISA, u ovlašćenim Su Jok Centrima.
 2. Program se može pohadjati u kontinuitetu ili u segmetima. Nakon svakog odslušanog seminara   stiče se

odgovarajući sertifikat

 1. Školovanje Su Jok terapije obuhvata 210 školskih časova, stečenih na (osnovnom, srednjem i višem

nivou)

 1. Seminari se odvijaju po nivoima (osnovni, srednji i viši ), a svaki od nivoa po blokovima
 2. Posle ovog obrazovanja dalja napredovanja u struci se stiču u saradnji sa Regionalni Su Jok Centrima, a

u organizaciji i po propozicijama  Intrational Su Jok Associjacije (ISA)

 

1.  Osnovni nivo    40  časova
2. Srednji nivo 100  časova
3.  Viši nivo        70 časova
 UKUPNO     210 časova

 

OSNOVNI NIVO                          ( 40 časova)

Ovaj kurs se preporučuje svakome ko zeli da započne sa izučavanjem Su Đok terapije. Stečene veštine slušaoci  mogu uspešno da primenjuju za pruzanje pomoći sebi i bliznjima.

Osnovni nivo je uslov za nastavak obrazovanja

 

SREDNJI NIVO                        (100 časova)

Ovaj kurs predstavlja nastavak edukacije Teorije 6Ki Su Jok terapije, i omogućuju dublje razumevanje uticaja energije na stanje zdravlja čoveka kao i načine njegovog korigovanja.

 

VIŠI NIVO SU JOK TERAPIJE                           (70 časova )

Ovaj kurs se izučava posle srednjeg nova i  čini  nastavak obuke za profesionalno bavljenje Su Jok terapijom, a ispunjavaju uslove po Zakonu M.Zdravlja R.Srbije, takodje i svima koji zele da napreduju u edukaciji i dobiju Kvalifikaciju.

Napomena:Svaki završeni ciklus predstavlja funkcionalnu, praktično primenjivu celinu.Jedini limitirajući faktor je da se ciklusi moraju pohadjati po programskom redosledu. Vremenska distanca u obrazovanju izmedju ciklusa nije od bitnog uticaja.

O svakom učesniku u obuci iz Su Đok terapije sa teritorije EX  Jugoslavije, u Balkan Su Jok Therapy Centeru postoji evidencija za period od osnivanja Centra pa do danas. Evidencija sadrži precizne podatke o svakom učesniku seminara, o mestu i vremenu održavanja, predavaču i broj Medjunarodnog certifikata o prisustvu na seminaru.

 

OBRAZOVANJE IZ OBLASTI Su Đok (Su Jok) TERAPIJE KOD NAS I U SVETU

Od 1993.god u našoj zemlji se vrši organizovano obučavanje iz oblasti Su Jok terapije u Balkan Su Jok Therapy Center-u, po Programu International  Su Jok Associjacije (ISA), odobrenom od strane autora metode prof. Park Jae Woo-a,.

Učesnici su kako lekari opšte prakse, tako i lekari različitih specijalnosti a petoro od njih su profesori na Medicinskim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Svi ostali su iz redovava različitih profesija i uzrasta. Rezultati, postignuti primenom Su Jok terapije od strane praktičara su na vrlo zavidnom nivou.

Istraživanja  vršena u svetu, kako u opštim tako i u  kontrolisanim uslovima pokazala su da se Su Jok terapija može primenjivati jednako efikasno kako u mirnodopskim tako i u ratnim kao i u uslovima prirodnih katastrofa. Isto tako potvrdjeno je da Su Jok terapiju karakterišu atributi:

 • objektivnim metodama proverljiv
 • naučno je potvrdjen
 • jednostavan za izučavanje jer je sitematičan i logičan
 • bezbedan je( ne može da maskira bolest niti da podstakne drugu)
 • ne zahteva posebne uslove za rad
 • efikasan(brzo daje rezultate)
 • jeftin u primeni
 • apsolutno je bez štetnih efekata
 • mogu da ga profesionalno primenjuju sva edukovana lica

 

Znanje za primenu Su Đok terapije moguće je steći:

 • samoobrazovanjem kroz literaturu,
 • pohadjanjem predavanja za opštu populaciju i
 • obrazovanjem po zvaničnom Programu ISA za edukaciju

 

 Za sticaje Kvalifikovanog terapeuta Su Jok terapije, potrebno je da je kandidat obavio obuku u trajanju od 210 časova po programu obuke iz Su Jok terapije koji je propisan od strane International Su Jok Association (ISA). Ovaj fond časova nastaje zbrajanjem ostvarenih časova u bilo kom od ovlašćenih Centara za edukaciju iz Su Jok terapije. Ukoliko je obuka obavljana segmentno, u različitim ovlašćenim obrazovnim Su Jok centrima, tada za izdavanje ovog kvalifikacionog certifikata, potrebno je da kandidat priloži overene  kopije svih prethodno stečenih Su Jok Certifikata.

Kvalifikacja Su Jok terapeuta daje pravo na bavljenje kvalifikacijom u skladu sa Zakonom države u kojoj je terapeut nastanjen, daje mogućnost određivanje cene rada u skladu sa kvalifikacijom, obezbeđuje evidentiranje u registru kvalifikovanih Su Jok terapeuta kod Centra regije u kojoj je nastanjen, obezbeđuje javno objavljivanje  podataka o njegovoj kvalifikaciji na WEB-u  Centra koji ga je registrovao ( izuzev ukoliko se imalac certifikata pismeno izjasni da to ne želi)

Superviziju nad kvalifikovanim Su Jok terapeutom bilo kog od nivoa kvalifikacije može da vrši samo ovlašćeni kvalifikovani Su Jok terapeut koji je od njega višeg nivoa kvalifikacije. Imaoci Kvalifikacionog certifikata MAJSTOR Su Jok terapije ne podleže superviziji.

U slučaju bilo kakve nekorektnosti u radu, Su Jok terapeut, vlasnik  bilo kog od nivoa kvalifikacije, odgovoran je Strukovnom etičkom odboru.

 

Zakon  o Zdravstvenoj zaštiti republike Srbije

Po važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, Tradicionalna medicina je zvanično priznata kao metod za dijagnostikovanje, terapiju.

Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti “SL.Glasnik RS” br. 107/05  i

Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka Tradicionalne medicine, , Sl. Glasnik RS” br.119/7, („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018) god, navedene su oblasti koje se mogu praktikovati, (obavljati kao profesija), pod uslovom da zravstveni radnik (visoka školska sprema) i ima Kvalifikaciju iz oblasti Tradicionalne medicine, prihvaćene od strane Komisija za Tradicionalnu Medicinu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Pomenutim Pravilnikom Su Jok Terapija je svrstana u grupu Akupunktura i srodne tehnike

Pošto ovlašćeni obrazovni Su Jok centri jedini imaju pravo izdavanja Kvalifikacionih certifikata iz Su Jok terapije, nakon dostavljanja uredne dokumentacije o izvršenoj obuci od strane edukatora-saradnika, izdaće jedinstveni kvalifikacioni certifikat odgovarajućeg nivoa.

Posle odslušanog ukupnog fonda časova (210), doktor medicine moze da podnese zahtev za dobijanje Licence za rad Komisiji za Tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije. Podnosilac zahteva koji ispunjava uslove, u okviru svojih kompetencija, moze da postavlja energetsku dijagnozu I sprovodi terapiju.

Polaznici, koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u formi tretmana u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad  nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

Rukovodilac realizacije programa

Marija Bralović, predsednik Balkan Su Jok Association

 

Predavači:

Prof. Vera Djordjević MD (MA) Balkan Su Jok Therpay Center

Marija Bralović,   predsednik Balkan Su Jok Association

Dr Minchul Park, globalni predsednik Medjunarodne Su Jok Association (ISA)

Doktori sa Su Jok Akademije iz Moskve po pozivu

 

Supervizija:

Prof. Vera Djordjević,  Medjunarodni licencirani predavač Su Jok terapije, sa trajnim ovlašćenjem, za nadzor u regiji Balkana i zemljama članicama EURO-TCM, kod uspostavljanje kontakata sa zvaničnicima u cilju  legalizacije obrazovnog sistema Su Jok terapije i ostalih patentiranih metoda prof. Park Jae Woo-a, u regiji ovlašćenja.

 

NADZORNU FUNKCIJU OBAVLJA REGIONALNI OVLAŠĆENI ADMINISTRATOR I

ISA (International Su Jok Association

Balkan Su Jok Association je jedina referentna institucija u Srbiji, koja izdaje potvrdu o stečenim stručnim kvalifikacijama za Su Đok terapiju. Ova potvrda čini jedan od uslova kod podnošenja Zahteva za dobijanje licence za bavljenje Su Đok terapijom, u skladu sa pozitivnim  Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije.

Predavači

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC